Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

AFDELING VAN VOGELBESCHERMING VLAANDEREN v.z.w.


De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de algemene bescherming van de in het wild levende kerkuilen in Vlaanderen.

Wij distantiëren ons van alle organisaties, initiatieven en activiteiten waarbij vogels in gevangenschap worden gebruikt.

De Kerkuilwerkgroep is een autonome vrijwilligersorganisatie, niemand van onze medewerkers is beroepsmatig

tewerkgesteld binnen de vereniging of geniet van enige vergoeding!

 
 

Broedgelegenheid

De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel alle nog resterende broedplaatsen veilig te stellen en op nog geschikte plaatsen nieuwe (opnieuw) broedgelegenheid te scheppen door het plaatsen van speciale nestkasten.

Voedselaanbod

De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel het voedselaanbod in de onmiddellijke omgeving van bestaande broedplaatsen te verhogen.

Optimalisatie

De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de Kerkuil als broedvogel te behouden door een algemene landschapsbescherming waarbij de Kerkuil een indicator vormt voor de kwaliteit van de biotoop waarin hij leeft.

Educatie

De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de nodige informatie te verstrekken om de doelstellingen te kunnen realiseren.

Coördinatie

De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de algemene coördinatie te verzorgen van alle initiatieven die worden genomen met het oog op de bescherming van de Kerkuil, los van welke instanties of organisaties deze ook opstarten of uitvoeren. De werkgroep baseert zich op meer dan 40 jaar werkervaring en past het geheel in, in het Europese Kerkuilmonitorings- en beschermingsproject!

Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Cadixstraat 39 – B-2000 Antwerpen

BE  0478.895.037  –  RPR Antwerpen  –  Afdeling Antwerpen
 info@vogelbescherming.be  –  www.vogelbescherming.be